Om långvarig Smärta
About Chronic Pain

Elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som har pågått i mer än tre månader. About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På kliniken är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga vård. Målsättningen är att ta bort smärtan. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.

Det går att åtgärda utbredda smärtor, muskelsmärtor, nervsmärtor efter till exempel bältros, amputationer och andra nervskador. Whiplash-skador, vestibulit, trigeminusneuralgi och fibromyalgi går också bra att behandla. Smärtor vid artros går utmärkt att behandla om rörligheten inte är kraftigt nedsatt, vilket gör att man inte behöver opereras. Restless legs (RLS) brukar lindras av samma behandling. It is possible to remedy widespread pain, muscle pain, nerve pain after, for example, shingles, amputations and other nerve damage. Whiplash injuries, vestibulitis, trigeminal neuralgia and fibromyalgia can also be treated successfully. Osteoarthritis can also be treated if mobility is not severely impaired, which means that you do not need surgery. Restless leg syndrome (RLS) isusually relieved using the same treatment.

2009 behandlade vi elitidrottare med långvariga smärttillstånd, s.k. “idrottsskador”. In 2009, we treated elite athletes with long-lasting pain conditions, so-called "Sports injuries". De fungerar på samma sätt som annan kronisk smärta. I Sverige tror man att mjölksyra-träning är bra. Men då riskerar man kronisk smärta istället som kan spoliera hela karriären. Om man känner till problemet med mjölksyra-träning kan man åtgärda problemet om det skulle uppstå, precis som man gör hos travhästar. They work in the same way as any other type chronic pain. In Sweden, it is wrongfully believed that lactic acid training is good. but there is a higher chance of worsening chronic pain instead, effectively ending an athlete´s career.

Det går även att behandla annat än smärta.It is also possible to treat other conditions that are not classified as pain. Symtom som beror på samma nervskador “efapser” går lika bra att behandla. Det gäller svårförklarad yrsel, tinnitus (öronsusningar), kronisk trötthet, colon irritabile (IBS, orolig mage), kronisk prostatit mm. Symptoms due to the same nerve damage "efapses" can be treatet successfully. This applies to unexplained dizziness, tinnitus (ear swelling), chronic fatigue, irritable bowel syndrome (IBS, anxious stomach), chronic prostatitis, etc.

SmärtfriA LIFE WITHOUT CHRONIC PAIN

Sedan drygt 15 år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. For more than 15 years, we have developed an effective form of treatment for chronic pain which results in successful healing processes. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.


Läs mer om behandlingenRead more about the treatment

Om kronisk smärtaABOUT CHRONIC PAIN

Cirka elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga lindring.About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.


Mer fakta om smärtaMore facts about pain