Fibromyalgi

Det har alltid funnits kronisk värk, man har bl.a. spekulerat i att Jobs bok i Bibeln handlar om en person med ständig värk. Dessa tillstånd hade före 1974 olika benämningar i olika länder, t.ex. i USA kallades det "Fibrositis", i Frankrike “Spasmofili” och i Sverige användes beteckningar såsom "Reumatisk värk". Chronic pain has existed since the dawn of humanity; for example, it is speculated that Job's book in the Bible is about a person with constant pain. Before 1974, these conditions had different names in different countries, eg. In the United States, it was called "Fibrositis", in France "Spasmofili" and in Sweden names such as "Rheumatic ache" were used.

Då forskningen om kronisk smärta kom igång i maj 1974, genom bildandet av internationella smärtforsknings-föreningen International Association for the Study of Pain (IASP), ville man gruppera dessa diffusa långvariga smärttillstånd för att lättare kunna forska om dem. Mellan 1977 och 1990 pågick arbete av en grupp forskare (Frederick Wolfe och andra) för att definiera de tidigare ganska försummade sjukdomssymtomen och 1990 antog American College of Rheumatology (ACR) kriterier för ett sådant syndrom som fick namnet "Fibromyalgi". When research on chronic pain started in May 1974, through the formation of the International Pain Research Association (IASP), an effort was made to group these diffuse, long-lasting pain conditions to improve research innitiatives. Between 1977 and 1990 a group of researchers (Frederick Wolfe and others) were trying to definie the previously neglected pain conditions and symptoms, which was called "Fibromyalgia" byt the American College of Rheumatology (ACR) in 1990.

Dessa kriterier från 1990 används fortfarande även om arbete pågår för att förbättra kriterierna. ACR bekräftar fortfarande vikten av smärtande punkter men nya rapporter minskar deras betydelse. I stället har ACR föreslagit ett nytt utbrett smärtindex (widespread pain index – WPI) som omfattar en checklista för 19 områden i kroppen. This definition from 1990 isstill used today, although research is underway to improve the our understanding of Fibromyalgia. The ACR still confirms the importance of painful points but new research minimize their importance. Instead, ACR has proposed a new widespread pain index (WPI) which includes a checklist for 19 areas in the body.

Samtidigt pågår sedan 1974 smärtforskning på andra områden, inom IASP finns 20 sektioner, en för varje yrkesgrupp som bedriver smärtforskning. Problemet nu är att dessa 20 sektioner har tagit fram väldigt mycket data men nästan ingen har överblick och kan sätta ihop det till användbara metoder. At the same time, since 1974 pain research in other areas has been underway. Within the IASP there are 20 sections, one for each professional group that conducts specialized pain research. The problem now is that these 20 sections have produced a lot of data but almost no one has an overview and can put it together into useful methods.

Amerikanska smärtläkarutbildningar mellan 1984 och 1990 lärde ut den vanligaste behandlingen för “Fibrositis”, nämligen “Trigger Point Injection Technique” som hade utvecklats av Dr Janet Travell och Dr David Simons på 1940-talet. Den tekniken använder jag fortfarande men i en förbättrad form som uppstod i augusti 2002, när en smärtpatient kom på att man kan förlänga effekten av behandlingen från en vecka till livslång effekt. American pain doctor training between 1984 and 1990 taught the most common treatment for "Fibrositis", namely the "Trigger Point Injection Technique" developed by Dr Janet Travell and Dr. David Simons in the 1940s. We still use that technique but in an improved form developed in August 2002.

SmärtfriA LIFE WITHOUT CHRONIC PAIN

Sedan drygt 15 år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. For more than 15 years, we have developed an effective form of treatment for chronic pain which results in successful healing processes. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.


Läs mer om behandlingenRead more about the treatment

Om kronisk smärtaABOUT CHRONIC PAIN

Cirka elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga lindring.About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.


Mer fakta om smärtaMore facts about pain