Om Internationella SmärtklinikenAbout the International Pain Clinic

Internationella smärtklinik i Uppsala, förmodligen landets största smärtklinik för långvarig smärta, erbjuder specialistvård för patienter med kronisk smärta, i vissa fall med en garanti. Kliniken har förmodligen den första metoden som orsakar kronisk smärta att läka, eftersom forskningen nu har löst hur nervskadorna kan reparera sig själv. The International Pain Clinic in Uppsala, probably the country's largest pain clinic for long-term pain, offers specialist care for patients with chronic pain, in some cases with a guarantee. The clinic probably has the first method that causes chronic pain to heal, as the research has now resolved how nerve damage can repair itself.

Smärtkliniken startades 1988 av doktor Tomas Ekström.The International Pain Clinic was founded in 1988 by Dr. Tomas Ekström.

På mottagningen möts du av:At the reception you will meet:

DoktorDoctor Tomas Ekström

Dr Tomas Ekström är medlem av Svenska Läkarförbundet och International Association for the Study of Pain. Tomas har läkarutbildning med specialistutbildning inom Internmedicin, Geriatrik och Smärtlindring, den senare delvis i USA. Han har mer än 30 års erfarenhet av behandlingar av långvariga/kroniska smärttillstånd. Han är såvitt vi vet den enda svenska läkare som har utbildning i behandling av långvarig smärta. Dr Tomas Ekström is a member of the Swedish Medical Association and the International Association for the Study of Pain. Tomas has a medical education with specialist training in Internal Medicine, Geriatrics and Pain Relief, the latter obtained in the US. He has more than 30 years of experience in treating long-term / chronic pain conditions. He is, as far as we know, the only Swedish doctor who has education in the treatment of long-term pain.

Filialen i Uppsala

Dr Ekström är på filialen på Kungsgatan i Uppsala. Vår behandling innefattar två besök. Första besöket för själva behandlingen, andra besöket får patienten genomgående instruktioner kring hur man ombesörjer vidare behandling på egen hand för att läkningsprocessen skall fullföljas helt. Det ingår obegränsad support så att vi kan ha daglig kontakt tills det är läkt. Om det behövs ingår ytterligare besök och behandling. Dr Ekström is works at the branch Kungsgatan in Uppsala. Our treatment involves two consultations. The first consultation for the treatment itself, the second consultation gives the patient thourough instructions on how to handle further treatment on their own in order for the healing process to be completed. It includes a lifetime of support, which means daily contact until it is healed. If necessary, further visits and treatment are included.

Genomsnittliga läkningsprocessen för våra patienter har varit smärtfria inom 14 dagar.The average healing process for our patients has been 14 days.

Det här paret är JANET TRAVELL och DAVID SIMONS, som på 1940-talet upptäckte hur man kan reparera en typ av nervskada som heter "Efaps". De visste däremot inte vad de behandlade, efapser upptäcktes något årtionde senare. Metoden de uppfann hette "Trigger point injection technique". Den blev populär tack vare senator JF Kennedy, som hade kronisk smärta i rygg och vänster ben. Kennedy träffade Travell 1955 och behandlingen gjorde att Kennedy kunde kandidera till presidentposten 1960. Dr Tomas Ekström är den enda europeiska läkare som har haft Janet Travell och David Simons som lärare under smärtläkarutbildningen. The people in the photo are JANET TRAVELL and DAVID SIMONS, who in the 1940s discovered how to repair a type of nerve damage called "Efaps". However, they did not know it then, efapses were discovered some decades later. The method they invented was "Trigger point injection technique". It became popular thanks to J.F Kennedy, who had chronic back and left leg pain. Kennedy met Travell in 1955 and the treatment allowed Kennedy to be nominated for the presidential post in 1960. Dr Tomas Ekström is the only European doctor who has had Janet Travell and David Simons as a teacher during pain management and treatment training.

Av alla patienter som söker den svenska sjukvården får ca 30% mycket bra hjälp. Men efapser orsakar sjukdomar som ca 70% av patienterna söker för: kronisk smärta, hypertoni, IBS, förstoppning osv. Indirekt även autoimmuna sjukdomar genom att nerver släpper ut ämnen som startar inflammationer. Sjukvården utreder dessa för att hitta eller utesluta någon av de sjukdomar man känner till. Möjligen försöker man behandla med läkemedel för de kända sjukdomarna för att se om det fungerar. Det gör att patienter med de "okända sjukdomarna" kan ha många mediciner som mest ger biverkningar, beroende och höga kostnader för landstingen, som sedan går back och måste höja landstingsskatten. Of all patients in the Swedish health care system, about 30% receive quality help. However, efapses cause complications that affect 70% of patients: chronic pain, hypertension, IBS, constipation, and so on. It also indirectly affects the autoimmune system due to the fact that nerves release substances that start inflammation. Researchers are working to find treatment to these different known conditions. This impliesthat patients with "unknown conditions" are being given medications that most often cause side effects, dependence, and high costs in both the private and public sectors.

SmärtfriA LIFE WITHOUT CHRONIC PAIN

Sedan drygt 15 år har det utvecklats en effektiv behandlingsform för kronisk smärta som kan ge en utläkning i de flesta fall. Vi har under åren testat metoden på så många typer av kroniska smärttillstånd som möjligt, både myofasciella och neuropatiska, och de flesta fall av långvarig smärta kan numera åtgärdas. For more than 15 years, we have developed an effective form of treatment for chronic pain which results in successful healing processes. We have over the years tested the method on as many types of chronic pain conditions as possible, both myofasiac and neuropathic, and most cases of long-term pain can now be rectified.


Läs mer om behandlingenRead more about the treatment

Om kronisk smärtaABOUT CHRONIC PAIN

Cirka elva procent av befolkningen lider av värk eller smärta som inte har gått över inom tre månader. Sådan smärta kallas kronisk värk eller smärta. På den här mottagningen är vi specialiserade på att hjälpa dessa patienter, dvs ca 1,1 miljon personer i Sverige, till bästa möjliga lindring.About eleven percent of the population suffers from pain or recurring pain for 3 months or longer. Such pain is called chronic pain. We specialize in helping patients, (about 1.1 million people in Sweden) get the best possible treatment.


Mer fakta om smärtaMore facts about pain